Personuppgiftsbehandling

JCE Groups personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning

Informationen avser JCE Group Aktiebolags (JCE Group) kamerabevakning vid företagets fastighet på Högåsplatsen 3 i Göteborg. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) och Kamerabevakningslagen (2018:1200) reglerar hur kamerabevakningen får ske i Sverige.


Vilka personuppgifter som behandlas och syftet med behandlingen

Vissa delar av JCE Groups fastighet bevakas (på in- och utsidan), med hjälp av övervakningskameror, som innefattar inspelning av bildupptagning (ingen ljudupptagning). I den mån en person på bildupptagningen är identifierbar, utgör inspelningen en personuppgift om denne. Avsikten med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och utreda brott i syfte att öka tryggheten för JCE Groups personal och besökare samt skydda företagets egendom. Kameraövervakning och granskning av bildupptagning sker endast i den omfattning som behövs för att uppfylla ovan nämnda syfte.

I anslutning till de övervakade områdena informerar vi genom väl synliga upplysningsskyltar.

Lagliga grunden för behandlingen

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter i samband med kamerabevakningen är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör företagets befogade intresse av att förebygga och utreda brott. Vi bedömer att JCE Groups intresse av att behandla personuppgifter för ovan angivna syfte överväger det otillbörliga integritetsintrång som en person som spelas in på bild utsätts för.

Tillgång till personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar.

Endast ett fåtal behöriga personer på JCE Group har tillgång till inspelat material. JCE Group kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon tredje part annat än till polisen eller annan brottsbekämpande myndighet vid utredning av brott.

Hur länge sparas personuppgifter

Inspelat material sparas som huvudregel i ca 14 dagar, därefter spelas det över med automatik. När material krävs för att vidta åtgärder mot person som spelats in, för att kunna uppnå ovanstående syftet med inspelningen, får materialet dock sparas så länge det är nödvändigt för att vidta dessa åtgärder, men kommer därefter att raderas så snart det är möjligt.

Rättigheter den har vars personuppgifter som behandlas

Personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan är JCE Group Aktiebolag, org. nr. 556240-1553, med postadress Box 53230, 400 16 Göteborg. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Registrerade personer har bl.a. rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dem och har även rätt att begära att dessa personuppgifter raderas. Därutöver har registrerade personer rätt att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas.

Den som har invändningar eller synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter kan kontakta eller lämna in klagomål hos Integritetsskydds myndigheten (www.imy.se), som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta JCE Group via e-post på info@jcegroup.se eller per brev till adressen ovan.